INŠTITUT DEJAVNOSTI PUBLIKACIJE POVEZAVE


Naslov  
Zaposleni  
Ustanovitev  
Težišča  
Pobudniki
 
  Ustanovitev inštituta

Leta 1983 je Krščanska kulturna zveza sprejela med svoja delovna področja zbiranje in proučevanje narodopisnega blaga na Koroškem. Z ustanovitvijo narodopisnega oddelka pri Krščanski kulturni zvezi je etnološka dejavnost močno narasla, zato se je Krščanska kulturna zveza odločila za novo obliko organizirane etnološke dejavnosti na Koroškem.

Na seji dne 2. 3. 1992 je Krščanska kulturna zveza sprejela pravila Slovenskega narodopisnega inštituta URBAN JARNIK in ustanovila inštitut.

Od leta 1992 do leta 1994 je Slovenski narodopisni inštitut URBAN JARNIK deloval kot posebna organizacijska enota pri Krščanski kulturni zvezi. Dne 28. 5. 1994 je bilo ustanovljeno
Narodopisno društvo URBAN JARNIK, ki je odslej pravni nositelj Slovenskega narodopisnega inštituta URBAN JARNIK.Narodopisno društvo URBAN JARNIK

Namen društva je,
1. da skrbi za zbiranje, arhiviranje, popisovanje in ohranjevanje narodopisnega blaga na Koroškem;
2. da organizira, podpira in izvaja raziskovalno dejavnost na vseh področjih narodopisja koroških Slovencev oziroma Koroške, zlasti na področjih družbene, duhovne in materialne kulture koroških Slovencev.


Organi društva in njihove naloge

Organi društva so:
1. občni zbor
2. upravni odbor
3. direktor (znanstveni vodja) inštituta
4. nadzorni odbor
5. strokovni sosvet
6. razsodišče

   
Občni zbor
je najvišji organ društva in voli druge njegove organe. Sestavljajo ga vsi redni, podporni in častni člani društva. Občni zbor razpravlja in sklepa o delu in poročilih upravnega odbora, direktorja inštituta in nadzornega odbora in daje smernice za njihovo delo.
   
Upravni odbor
  opravlja organizacijske in upravne zadeve društva. Upravni odbor sestavljajo predsednik, podpredsednik, tajnik, blagajnik in direktor inštituta. Društvo zastopa nazven predsednik oz. podpredsednik.
   
Direktor inštituta
  organizacijsko in strokovno vodi delo stalnih in občasnih sodelavcev inštituta. Direktorja inštituta imenuje upravni odbor na predlog strokovnega sosveta.
   
Strokovni sosvet
  je svetovalni organ društva in inštituta v vprašanjih koncipiranja, izvajanja in evalviranja etnološke dejavnosti. Strokovni sosvet sestoji iz treh do deset strokovnjakov s področja narodopisja ali sorodnih strok.


Narodopisno društvo je imelo svoj zadnji redni občni zbor 25.9.2008.
 Odbore Narodpisnega društva URBAN JARNIK sestavljajo

Upravni odbor
predsednik: Nužej Tomajer
podpredsednik: DI Ernst Dragaschnig
tajnica: Milka Olip
blagajničarka: mag. Uši Sereinig
znanstvena vodja inštituta: mag. Martina Piko-Rustia
Kooptirani člani upravnega odbora:
    dr. Pavel Apovnik
    dr. Janko Zerzer
    dr. Herta Maurer-Lausegger


Preglednici računov
Milka Kriegl
dr. France Vrbinc


Znanstveni sosvet
dr. Peter Fister
prof. Majda Fister
dr. Ludvik Karničar
dr. Monika Kropej
dr. Mojca Ravnik
dr. Vito Hazler
mag. Helena Ložar-Podlogar
dr. Janko Zerzer
mag. Štefan Lesjak
dr. Pavel Apovnik


Uredniški odbor za Koroške etnološke zapise
mag. Helena Ložar-Podlogar
dr. Miha Vrbinc
dr. France Vrbinc
mag. Hanzi Filipič
dr. Karel Hren
mag. Peter Rustia
mag. Gabi Frank
vodja: mag. Martina Piko-Rustia


Slovenski narodopisni inštitut URBAN JARNIK je dne 22. oktobra 1998 bil sprejet v
evidenco raziskovalnih zavodov
in organizacij pri
Ministrstvu za znanost in tehnologijo RS www.mzt.si.Evidenco raziskovalnih zavodov:

Ministrstvo za znanost in tehnologijo s spremembo pravilnika o usposabljanju in vključevanju mladih raziskovalcev v raziskovalne, visokošolske in druge organizacije ter pravilnika o merilih za ocenjevanje kakovosti raziskovalne dejavnosti in o evidencah ter spremljanju raziskovalne dejavnosti od leta 1998 dalje omogoča organizacijam, ki so jih v zamejstvu ustanovili Slovenci oz. so v njihovi večinski lasti, vpis v evidenco raziskovalnih organizacij pri Ministrstvu za znanost in tehnologiji oz. Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport (MŠZŠ).

 
 

design & konzept by i:lab

Slovenski narodopisni inštitut URBAN JARNIK
10.-Oktober Straße 25 / 3, 9020 Klagenfurt / Celovec, Telefon: 0463 51 62 44
e-mail: institut.urban.jarnik@ethno.at