Oblačilna kultura v Podjuni

Raziskavo oblačilne kulture slovenskega kmečkega in delavskega prebivalstva južne Koroške je Marija Makarovič leta 1999 zaključila v Podjuni. Kakor na Zilji in v Rožu, jo je na terenu občasno spremljala akademska slikarka Jana Dolenc.

Na terenu se je Marija Makarovič pogovarjala z nad 100 imenovanimi pripovedovalci in pripovedovalkami. Nadalje delo temelji na uporabi literature, predvsem diplomske naloge Živke Vran-Černivec in razmeroma številnih podatkih o moških in ženskih oblačilih, ki so navedeni v podložniških zapuščinskih popisih iz konca 18. in začetka 19. Stoletja. Podatke je Marija Makarovič v glavnem zbrala v letih 1988 do 1990, dopolnjevala in preverjala pa jih je vse do oddaje rokopisa 1999. Jana Dolenc pa je spet prispevala risbe noš po ustnih pričevanjih in risbe krojev po ohranjenih oblačilih.