Slovstvena folklora na Koroškem

Raziskovalni projekt Slovstvena folklora na Koroškem (1998–2001) je potekal na več ravneh. V prvem obdobju smo se posvetili predvsem pregledu relevantne literature in pripravi metodoloških izhodišč, v drugem obdobju je sledilo terensko delo.

V sklopu projekta smo obravnavali naslednja področja:

  1. Zgodovinski pregled raziskovanja slovstvene folklore na Koroškem
  2. Slovstvena folklora kot raziskovalno področje literarne vede in etnologije
  3. Metodologija (oblike slovstvene folklore, vprašanje terminologije in zapisovanja)
  4. Sodobna slovstvena folklora

Pri raziskavah slovstvene folklore na Koroškem je bila posvečena pozornost predvsem izvoru in razširjenosti pripovednih in pesemskih motivov. Novejše raziskave posvečajo več pozornosti tudi ustreznemu načinu zapisovanja (zapisovanje v narečni obliki).

Pri terenskih raziskavah smo upoštevali predvsem tiste oblike, ki doslej niso bile predmet posebnih raziskav, kot so to uganke, molitve, kolednice, zagovori. Posebno raziskavo smo namenili nagrobnim napisom.

  • Vodja projekta: dr. Miha Vrbinc
  • Nosilka projekta: mag. Martina Piko-Rustia

Projekt je financiralo MZT RS oz. MŠZŠ RS v obsegu 500 ur letno.