Sele in Selani

Mikroetnološka obravnava, v kateri opisuje Marija Makarovič življenje in kulturo Sel in Selanov od prvih pričevanj do sodobnosti, spada med prva dela etnološkega oddelka KKZ oz. narodopisnega inštituta Urban Jarnik.

Zbiranja gradiva se je Marija Makarovič lotila poleti 1984. Pri terenski raziskavi se je v glavnem posluževala metode neposrednega opazovanja z udeležbo, z 122 osebami pa je vodila tudi intervjuje. Ustna pričevanja predstavljajo temeljni vir o življenju in kulturi v Selah v 20. stoletju. Poleg ustnih virov je Marija Makarovič zbirala podatke v hišnih arhivih, v Koroškem deželnem arhivu, v Arhivu krške škofije v Celovcu in v arhivih župnijskega ter občinskega urada v Selah. Veliko urejenih izpiskov iz arhivov je dal na razpolago tudi pater Bertrand Kotnik. Pri izpisovanju različnih in številnih arhivskih podatkov in sprotnem urejevanju gradiva ji je bila v veliko pomoč prof. Breda Vilhar. Monografija je bila objavljena 1994.