Etnološka zbirka Kostanje

Kraj spomina in učenja – Ein Ort der Erinnerung und des Lernens

Cover: Etnološka zbirka Kostanje

Uši Sereinig, Polona Sketelj

Vsebinska zasnova kataloga sledi osrednjim vsebinskim sklopom razstave. Bralec se najprej seznani s kmetijstvom, ki je samooskrbovalnim kmečkim družinam do srede 20. stoletja omogočalo preživetje. Sledi obsežnejši vsebinski sklop o obrteh in domačih rokodelskih dejavnostih, v zadnjem sklopu pa so predstavljene dejavnosti, ki so bile povezane z delom in življenjem v hiši. Katalog je napisan vzporedno v slovenščini in nemščini.

Bralec spozna osnovne dejavnosti živinoreje in poljedelstava: obdelovanje zemlje, pobiranje, čiščenje in predelava pridelkov ter poglavitna transportna in prometna sredstva. Pri obrteh in domačih dejavnostih je predstavljeno gozdarstvo, kolarstvo, kovaštvo, ključavničarstvo, sedlarstvo, čevljarstvo in coklarstvo, tesarstvo in krovstvo, pletarstvo in suhorobarstvo, mlinarstvo, tehtanje, mizarstvo, pa tudi godčevstvo in vsebinska sklopa Od lanu do niti in Od niti do tkanine. Zadnji vsebinski sklop bralce popelje za hišna vrata oziroma k dejavnostim, ki so bile večinoma žensko opravilo. Razporeditev sklopov sledi osnovnim idejam bivanja: kuhanje, razsvetljava, shranjevanje, uživanje hrane in spanje.

Besedila posameznih vsebinskih sklopov predstavljajo postopke, pomembna pa so tudi za gospodarsko zgodovino, saj časovno opredelijo uvajanje novosti po posameznih preživitvenih dejavnostih. Osnovnim besedilom sledi seznam razstavljenih predmetov z nekaterimi fotografijami. Pri predmetih so navedeni knjižni izraz, narečni izraz, namen uporabe, čas in kraj uporabe. Osrednjim trem vsebinskim sklopom pa sledijo še dokumentarne fotografije iz družinskih arhivov, ki kažejo razstavljene predmete v uporabi oziroma prizore vsakdanjega in prazničnega življenja prebivalcev Kostanj in okolice.

  • Urednik: Vito Hazler
  • Izdali: Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete v Ljubljani, Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik in Krščanska kulturna zveza v Celovcu
  • Založila: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Ljubljana 2016