Image: Foto: SLORI Trst

Foto: SLORI Trst

Mladi v slovenskem zamejstvu

Med letoma 2013 in 2016 je potekal raziskovalni projekt »Mladi v slovenskem zamejstvu: družbeni in kulturni konteksti ter sodobni izzivi«. Projektna zasnova izhaja iz spoznanja, da so mladi v zamejstvu osrednje vprašanje aktualnega zgodovinskega trenutka vsakega od štirih zamejstev v Avstriji, Italiji, na Hrvaškem in Madžarskem.

Interdisciplinarno zastavljena raziskava temelji na vsebinah, ki močno vplivajo na etničnost mladih, na njihovo vključevanje v družbeno življenje, na njihov odnos do večinskega etničnega okolja države bivanja, na njihov odnos do države matičnega naroda ter odnos teh okolij do mladih. Za raziskovalno temo o mladih so se vsi sodelujoči inštituti odločili soglasno, »ker gre za izziv, ki najbolj odloča sedanjo in zlasti perspektivo zamejstva« (Vera Kržišnik-Bukić, vodja projekta). Raziskava temelji na kvantitativnem anketiranju in kvalitativnih narativnih intervjujih mladincev ter pregledu relevantne literature. V projekt je bila vključena Martina Piko-Rustia, ki je z Milanom Obidom (SZI Celovec) preučevala situacijo mladih na Koroškem, Martina Piko-Rustia pa je anketirala in intervjuvala tudi mlade na območju avstrijske Štajerske. V projektu so izšli štirje zborniki.

Nosilec projekta: Inštitut za narodnostna vprašanja v Ljubljani (INV) v sodelovanju z zamejskimi raziskovalnimi inštituti:

  • Slovenski znanstveni inštitut v Celovcu (SZI)
  • Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik v Celovcu (SNIUJ)
  • Slovenski raziskovalni inštitut v Trstu (SLORI)

Projekt je financirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS).

Mladi v slovenskem zamejstvu – Družbeni in kulturni konteksti ter sodobni izzivi

Ob zaključku raziskovalnega projekta Mladi v slovenskem zamejstvu podajata Martina Piko-Rustia in Milan Obid nekaj razmišljanj o razvoju slovenske manjšine na avstrijskem Koroškem in Štajerskem znotraj družbenih kontekstov v preteklosti in danes s posebnim poudarkom na sodobnih izzivih (glej pdf).