Image: Hišno ime Pirčar, Šmarjeta v Rožu, F: Franc Wakounig

Hišno ime Pirčar, Šmarjeta v Rožu, F: Franc Wakounig

Slovenska ledinska in hišna imena

Leta 2010 so bila na pobudo narodopisnega inštituta Urban Jarnik slovenska ledinska in hišna imena na Koroškem sprejeta v avstrijski seznam Unescove nesnovne kulturne dediščine. Martina Piko-Rustia je zbrala vse takratne predstavnike kulturnih društev in posameznike, ki so se trudili za ohranitev teh imen.

Prošnjo so morali podpisati »nosilci« neke stare veščine ali tradicije – v primeru ledinskih in hišnih imen so to bili zbiralci in zapisovalci. Osnova za sprejetje so bili izdani stenski zemljevidi Jozija Packa in zemljevida s slovenskimi ledinskimi in hišnimi imeni, ki sta izšla leta 2008 v Kotmari vasi in Selah. Stoletja dolgo so se ledinska in hišna imena na mlajše generacije prenašala ustno in so ljudem služila za orientacijo v naravi in kulturni krajini. Ledinska imena poimenujejo najmanjše geografske enote, zaradi današnje obdelave velikih površin v kmetijstvu, je bila nevarnost velika, da tonejo v pozabo. Ledinska imena so pomembna nesnovna kulturna dediščina, ker poimenovanja v prvotnem jeziku ne posredujejo le informacij o vrsti zemlje, poraščenosti, o reliefu ali koriščenju tal, temveč dajejo tudi globlji vpogled v regionalno socialno in gospodarsko zgodovino. Po sprejetju slovenskih ledinskih in hišnih imen v avstrijski Unescov seznam so o njih obširno poročali mediji, sledila so številna vabila za predavanja, Martina Piko-Rustia pa je bila sprejeta v avstrijsko komisijo, ki skrbi za standardizacijo zemljepisnih imen (AKO). Leta 2011 sta izšla prva dva zemljevida z Unescovim logotipom (Šmarjeta v Rožu, Škofiče).

Čezmejni projekt FLU-LED

V obdobju 2011–2015 je potekal evropski čezmejni projekt FLU-LED v okviru programa OP SI-AT 2007–2013. Nosilci projekta Kulturni portal ledinskih in hišnih imen so bili Slovenska prosvetna zveza (vodilni partner), Krščanska kulturna zveza, Razvojna agencija Gorenjske in Gornjesavski muzej. Inštitut je bil v projekt vključen kot strokovni izvajalec za pripravo poenotene metodologije in pripravo zemljevidov. Leta 2012 je izšla publikacija Metode zbiranja hišnih in ledinskih imen, ki obravnava vprašanja terenskega zbiranja, vprašanje ustrezne transkripcije narečnih imen in vprašanja standardizacije imen. V projektu so izšli na Koroškem štirje zemljevidi (Bekštanj, Šentjakob v Rožu, Bistrica v Rožu in Šmarjeta v Rožu), trije zemljevidi so izšli na Gorenjskem (Kranjska Gora, Jesenice, Tržič). V projektu je nastal tudi spletni portal, na katerem so predstavljena in lokalizirana vsa zbrana imena: www.ledinskaimena.si ali www.flurnamen.at. Projekt se nadaljuje tudi po zaključku evropskega projekta. Aprila 2019 je Slovenska prosvetna zveza v sodelovanju s projektnimi partnerji objavila prenovljeno spletno stran FLU-LED z interaktivnim zemljevidom in možnostjo sodelovanja.

Dejavnost v delovni skupnosti AKO

Martina Piko-Rustia se od leta 2012 redno udeležuje sej Delovne skupnosti za kartografsko imenoslovje v Avstriji – Arbeitsgemeinschaft für Kartographische Ortsnamenkunde (AKO). AKO je koordinacijski gremij vseh uradnih, znanstvenih in privatnih ustanov v Avstriji, ki delujejo na področju zemljepisnih imen in ima cilj, da podpira standardizacijo imen v Avstriji v smislu priporočil Združenih narodov. Martina Piko-Rustia gremiju poroča o dokumentaciji ledinskih imen na Koroškem, o aktualnih vprašanjih poimenovanja cest ali o problemu zapisovanja slovenskih zemljepisnih imen na uradnih zemljevidih. Nato je predstavljal projekt dokumentacije ledinskih in hišnih imen na Koroškem bivši predsednik AKO, dr. Peter Jordan, na mednarodni ravni, npr. leta 2016 v Bangkoku in leta 2017 na konferenci za standardizacijo zemljepisnih imen pri Združenih narodih v New Yorku.

Primer dobre prakse

Ob desetletnici podpisa Konvencije o varovanju nesnovne kulturne dediščine, julija 2019, je Avstrijska komisija UNESCO odlikovala deset izbranih primerov dobre prakse, ki na lokalni ali (nad)regionalni ravni služijo kot vzorni projekti za ohranjanje in prenos nesnovne kulturne dediščine na mlajše rodove. Med odlikovanimi projekti je tudi projekt dokumentacije slovenskih ledinskih in hišnih imen na Koroškem. Komisija je ugotovila, da projekt izpolnjuje načela in cilje Unescove konvencije v posebni meri, ker se nosilci trudijo za razvoj sodobnih in kreativnih oblik prenosa nesnovne dediščine na mlajše rodove, to so npr.: spletna stran www.flurnamen.at / www.ledinskaimena.si, tiskani zemljevidi in delavnice za mlade.